Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 30 2014

sandraem
8929 539a
sandraem
4443 8940
Reposted fromkokosowas kokosowas viamakemewannadie makemewannadie
sandraem
9614 a120 500
sandraem
Czy kiedykolwiek byłaś w kimś zakochana do tego stopnia, że nie mogłaś znieść nieobecności tej osoby?
— Douglas Kennedy "Kobieta z Piątej Dzielnicy"
sandraem
sandraem
7316 80a4
Reposted fromproof proof viamakemewannadie makemewannadie
sandraem

Kobiety nie lubią niezdecydowanych facetów. Potrzebują męskich charakterów , męskich decyzji, męskich gestów i poważnych działań.

sandraem
2654 a77a
sandraem
3120 ebd3
sandraem
sandraem
8052 d2be 500
sandraem
Potrzebuję Cię zobaczyć.
— może wtedy choć na chwilkę uśmiechnę się ze szczęścia.
sandraem
1354 86b3 500
Reposted frombisou bisou viamakemewannadie makemewannadie
sandraem
1010 ed1e 500
Reposted frompugul pugul viamakemewannadie makemewannadie
sandraem
1864 c3ad
Reposted frommaardhund maardhund viamakemewannadie makemewannadie
sandraem
8203 ad74 500
sandraem
2424 47e1 500
Reposted fromaskman askman viamakemewannadie makemewannadie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl